Skip to content

Handels- og abonnementsbetingelser         

Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil, udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og (Rådgiveren herefter JURITAS), CVR nr. 39 95 21 22. 

I tilfælde af afvigelser mellem forretningsbetingelserne og aftalebrev skal vilkårene i forretningsbetingelserne gælde.

Seneste opdatering
Den 28.08.2023

Kontaktoplysninger
JURITAS ApS
Råhovedvej 24
4672 Klippinge
Telefon 53812323
E-mail: mail@juritas.dk
CVR-nr. 39952122

Aftaler om juridisk rådgivning udarbejdes skriftligt på enten papir eller et andet varigt medium, før rådgivningen ydes. Kunden skal i forbindelse med aftalens indgåelse have overgivet en genpart af rådgivningsaftalen. Aftalen vil beskrive rådgiverens uddannelsesmæssige baggrund, timepris eller eventuelle samlede pris for den pågældende ydelse. Hvis det ikke er muligt at angive timeprisen eller den samlede pris, skal det oplyses, på hvilket grundlag prisen beregnes.

Af særskilt afsnit (Oplysninger til kunden om forsikringsforhold) vil det fremgå om vedkommende er ansvarsforsikret og hvis ja,  

 • Navn og adresse på det pågældende forsikringsselskab,
 • Størrelsen af den samlede forsikringssum
 • Størrelsen af forsikringssum pr. skade
 • Om der er rejst tidligere krav imod rådgiveren, der kan få indflydelse på forsikringssummer

Ydelser
I tilfælde, hvor der er udarbejdet aftalebrev, vil dette supplere den beskrivelse, der fremgår af hjemmesiden. Udvidelse eller indskrænkning i omfanget og arten af den aftalte ydelse skal aftales skriftligt mellem parterne. Merarbejde, som Juritas i den forbindelse udfører, vil være omfattet af Aftalen og underlagt samme vilkår, dog med forbehold for justeringer af JURITAS honorar og tidsplan.

JURITAS vil bestræbe sig på at levere Ydelsen i overensstemmelse med, en mellem parterne, aftalt tidsplan. Medmindre Kunden og JURITAS udtrykkeligt og skriftligt angiver et endeligt leveringstidspunkt, er alle angivne datoer alene skønsmæssige.

I det omfang det af Aftalen fremgår, hvorledes Ydelsen er bemandet med kundeansvarlige og medarbejdere, som er ansvarlige for levering af Ydelsen, er JURITAS berettiget til at erstatte anførte personer med andre kundeansvarlige og medarbejdere.

JURITAS er ikke forpligtet til at ajourføre anbefalinger, konklusioner, rapporter eller andre produkter, hverken i mundtlig eller skriftlig form, efter at disse er overdraget og kommunikeret til Kunden i endelig form.

Priser og betaling
Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms, og installation/opsætning, medmindre andet er angivet.

Honorar beregnes efter medgået tid baseret på JURITAS til enhver tid fastsatte timesatser medmindre andet udtrykkeligt fremgår af aftalebrev og eventuelle skriftlige korrektioner hertil.

Juritas forbeholder sig ret til ændring i produkter og priser uden varsel, også uden at udgive ny prisliste. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og mangler i prislisten samt tilhørende kataloger og prospekter.

JURITAS angivelse af et honorar ved aftaleindgåelse bygger på de forudsætninger, som parterne har angivet. Det følger heraf, at selv om der er aftalt et fast honorar for Ydelsen, er JURITAS berettiget til i følgende situationer at foretage korrektioner til det beregnede honorar:

 • a – Forudsætningerne for levering af Ydelsen er ændret
 • b – Forudsætningerne var ikke korrekte eller fuldstændige
 • c – Omstændighederne jf. a) og b) kan tilskrives Kunden eller forhold, som Kunden er ansvarlig for

Er der forud for arbejdets påbegyndelse ikke indgået aftale om fast honorar, beregnes honoraret efter medgået tid, jf. ovenfor. Moms er ikke inkluderet i honorar og timesatser, medmindre dette udtrykkeligt fremgår af aftalebrev og eventuelle skriftlige korrektioner hertil.

Omkostninger, der relaterer sig til levering af Ydelsen, såsom udlæg, rimelige rejseomkostninger, indkvartering og leveomkostninger betales af Kunden udover det aftalte honorar, medmindre andet er aftalt i et aftalebrev og eventuelle skriftlige korrektioner hertil.

JURITAS er berettiget til at tilbageholde Ydelsen, såfremt kunden er i misligholdelse med betaling/sikkerhedsstillelse, eller der foreligger anticiperet misligholdelse.

JURITAS er berettiget til at fakturere honorar (herunder aconto honorar), omkostninger og udlæg månedsvis bagud, dog kan større omkostninger og udlæg faktureres straks ved afholdelse. JURITAS forbeholder sig ret til i særlige situationer at kræve forudbetaling eller anden sikkerhed for betalingen.

Betalingsbetingelserne er netto kontant 8 dage fra fakturadato. Ved betaling efter forfald beregnes renter med 1,25% pr. påbegyndt måned, medmindre andet er aftalt i aftalebrev.

Ikke planlagt arbejde 
Ikke planlagt arbejde, skal forstås som arbejde der ikke er planlagt og som er af akut karakter.
I tilfælde af ikke planlagt arbejde, vil prisen for ydelsen variere på følgende måde:

 • Hvis arbejdsopgaven udføres indenfor normal arbejdstid, som er fra kl. 08.00 til 16.00 på hverdage, fredage fra 08.00 til 14.00. I indeværende uge vil prisen være + 50% dog 100% efter kl. 18.00 og i weekender.  
 • Arbejdsopgaven skal udføres i næst kommende uge. Der beregnes der alm. timepris forudsat at der er tid i kalenderen.

Kørsel 
Faktureres efter medgået tid til gældende timetakst og faktureringsenhed. Derudover faktureres statens kilometertakst samt tillæg for bro, færge og fly.

Kvalitetssikring
Alle ydelser, der leveres af JURITAS, er underlagt virksomhedens interne kvalitetssikring, herunder procedurer for bemanding, planlægning, kvalitetskontrol og klageadgang.

JURITAS forpligter sig til at undersøge enhver klage omhyggeligt og hurtigt. Har JURITAS leveret en mindre tilfredsstillende eller mangelfuld ydelse, kan Kunden som et alternativ til en drøftelse med den sædvanlige kontaktperson hos JURITAS, rette henvendelse til JURITAS ledelse. Kunden er i denne sammenhæng forpligtet til, straks og skriftligt efter at have konstateret eventuelle fejl og mangler ved den leverede ydelse, at kontakte JURITAS. I den forbindelse har JURITAS ret til at afhjælpe eventuelle fejl og mangler inden for rimelig tid.

Samarbejde og ekstern assistance
Parterne skal holde hinanden orienteret om ethvert væsentligt forhold vedrørende levering af Ydelsen.

Det er Kundens og dennes personales rolle på enhver relevant måde, at JURITAS i forbindelse med levering af Ydelsen, herunder:

 • At stille alt nødvendigt materiale til rådighed, give de nødvendige oplysninger og træffe nødvendige beslutninger inden for rimelig tid henset til opgavens art og omfang
 • At tilknytte medarbejdere med tilstrækkelige kompetencer og ressourcer
 • At sikre, at Kundens øvrige samarbejdspartnere i nødvendigt omfang samarbejder JURITAS
 • At medvirke aktivt til, at JURITAS kan overholde al relevant national og international lovgivning

Det er Kundens ansvar rettidigt og fuldstændigt, at meddele alle relevante oplysninger til JURITAS.
Kunden bære selv risikoen for upræcise, ukorrekte og ufuldstændige oplysninger, der overgives til JURITAS.
Medfører Kundens forhold merarbejde for JURITAS i forhold til, hvad man kunne forudsætte ved aftalens indgåelse, er JURITAS berettiget til kompensation herfor baseret på almindelig timepris, uanset eventuel aftale om fast honorar. JURITAS rolle over for Kunden er:

 • At levere ydelser i overensstemmelse med Aftalen samt eventuelle skriftlige korrektioner hertil
 • At efterleve relevant lovgivning samt vejledninger og god rådgivningsskik

Såfremt en opgave kræver ekstern assistance, der skal betales af kunden, kan dette kun ske efter aftale mellem kunde og JURITAS. JURITAS kan altid vælge at inddrage ekstern assistance som ikke skal betales af kunden, dog skal der her foreligge en gyldig databehandleraftale hvis ekstern part behandler personoplysninger. Det er JURITAS ansvar at denne foreligger inden behandlingen påbegyndes.

Ansvarsbegrænsning
JURITAS er ansvarlig for de leverede ydelser under Aftalen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Medmindre andet aftales kan JURITAS ansvar i forbindelse med levering af ydelser, der ikke indebærer afgivelse af erklæringer med sikkerhed, ikke overstige 5 gange det afregnede honorar for ydelsens udførelse, dog maksimalt 50.000 kr. uanset ydelsens omfang og honorarets størrelse.

JURITAS er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af goodwill, image, indtjening, fortjeneste eller tab af data.

JURITAS kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som et resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end JURITAS.

JURITAS kan ikke holdes til ansvar for mundtlige rapporteringer eller udkast til produkter, som efterfølgende skal erstattes af endelige produkter.

JURITAS påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som benytter den af JURITAS leverede ydelse eller viden. Kunden forpligter sig til at godtgøre JURITAS forpligtelser, udgifter og andre omkostninger, som JURITAS med rimelighed måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter samt krav mod JURITAS som følge af Kundens misligholdelse af aftalen.

Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder, uanset om skaden skyldes grov eller simpel uagtsomhed, men ikke forsæt.

Fortrolighed
Parterne er gensidigt forpligtet til at behandle den viden, alt materiale og alle oplysninger om den anden part samt oplysninger modtaget fra den anden part i forbindelse med arbejdets udførsel fortroligt.

Alle medarbejdere i JURITAS er pålagt tavshedspligt.

Parterne må ikke i nogen form videregive den anden parts fortrolige oplysninger til tredjemand, medmindre:

 • Der gives samtykke hertil
 • Oplysningerne er af en sådan karakter, at de er bestemt til videregivelse
 • Videregivelse sker til anden rådgiver under fortrolighedsforpligtelse, og videregivelse er nødvendig for opgavens udførsel
 • Videregivelse sker til opfyldelse af en lovbestemt pligt

Uanset fortrolighedsforpligtelsen er JURITAS berettiget til at anvende Kundens navn og en kort beskrivelse af opgaven i forbindelse med markedsføring af JURITAS

Det er JURITAS politik at opretholde et højt sikkerhedsniveau omkring enhver kommunikation, hvad enten den er i brevform eller elektronisk, men JURITAS kan dog ikke gøres ansvarlig for sikkerheds- og fortrolighedsbrister ved transmission via elektroniske kommunikationsmidler.

GDPR connect kundeportal  
Systemet er 100% internetbaseret og kræver ingen form for installation hos jer. Systemet lejes på månedsbasis og driftes via vores sikre Microsoft 356 løsning, hvilket betyder, at I hverken behøver at investere i dyrt hardware eller software. Vi sætter systemet i drift i løbet af nogle få dage og hjælper til med opstarten, så I kommer godt i gang.

Vi sikrer, at der altid er adgang til systemet, samt sørger generelt for overvågning så alt fungerer, som det skal, uden at I behøver at bekymre jer om dette. Hele systemet er underlagt et ssl-certifikat, som sikrer, at alle data er krypteret. 

Aftalen kan af begge parter til hver en tid opsiges med 3 måneders varsel.

Brugs-, ejendoms- og ophavsret 
JURITAS har og beholder alle ophavsrettigheder og immaterielle rettigheder til programmer, systemer, metoder, modeller og skabeloner i overensstemmelse med gældende lovgivning. Sådanne programmer, systemer, metoder, modeller og skabeloner må ikke videregives til tredjemand, uden at JURITAS har givet skriftlig tilladelse hertil.

Interessekonflikt
JURITAS må ikke i en konkret sag henvende sig direkte til nogen, som er repræsenteret ved en anden juridisk rådgiver, herunder en advokat, uden samtykke fra denne rådgiver, medmindre henvendelsen sker til berettiget varetagelse af kundens eller egne interesser, og den anden juridiske rådgiver trods skriftlige påmindelser ikke har besvaret rådgiverens henvendelse.

Det er JURITAS praksis at kontrollere, om der foreligger en interessekonflikt, før JURITAS leverer den pågældende ydelse. JURITAS leverer mange forskellige ydelser og kan ikke garantere, at alle situationer, hvor der kan foreligge en interessekonflikt, straks afdækkes. JURITAS henstiller derfor til Kunden om straks at underrette JURITAS, hvis denne skulle blive opmærksom på en mulig interessekonflikt.

Såfremt en aktuel eller formodet interessekonflikt er identificeret, og JURITAS vurderer, at Kundens interesser kan varetages tilstrækkeligt ved iværksættelse af relevante procedurer, vil JURITAS drøfte sådanne procedurer med Kunden.

Persondata og Hvidvask
JURITAS er forpligtet til at opfylde, de til enhver tid gældene regler, indenfor Persondata og Hvidvask lovgivningen. JURITAS indsamler og håndterer personlige oplysninger i henhold til denne lovgivning. Vi henviser til særskilt afsnit ”Behandling af personoplysninger” på hjemmesiden.

Elektronisk kommunikation 
JURITAS og Kunden accepterer brugen af elektronisk kommunikation i forbindelse med levering af ydelser og løbende korrespondance. Enhver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation.

JURITAS eller dennes underleverandører er ikke ansvarlige for fejl, tab, uautoriseret adgang, virus, forsinkelse, ødelæggelse mv. i forbindelse med eller forårsaget af elektronisk kommunikation og information.

Aftalens ophør
Er JURITAS valgt som rådgiver, kan dette hverv bringes til ophør i overensstemmelse med de herfor gældende regler.

Medmindre der i aftalebrevet er angivet et opsigelsesvarsel, ophører Aftalen når Ydelsen er leveret. Ved Aftalens ophør skal Kunden betale JURITAS for de indtil da leverede ydelser og/eller uafregnet tidsforbrug samt påløbne omkostninger og udlæg. Kunden skal desuden betale JURITAS rimelige omkostninger affødt af Aftalens ophør.

Opsigelse af licensaftale til GDPR connect kundeportal
Licensen kan opsiges op til en 1 måned før licensaftalens udløb.

JURITAS er berettiget til som led i hel eller delvis overdragelse af JURITAS virksomhed at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til JURITAS aftaler med Kunden til anden virksomhed, herunder som led i intern omstrukturering, betinget af, at dette ikke på- fører kunden væsentlig ulempe eller meromkostninger.

Misligholdelse
Såfremt en af parterne misligholder sine forpligtelser væsentligt i henhold til Aftalen og/eller disse betingelser, er den anden part berettiget til at ophæve Aftalen.

En væsentlig misligholdelse af Kundens betalingsforpligtelser berettiger JURITAS til straks at ophæve Aftalen.

I tilfælde af væsentlig misligholdelse er en part berettiget til erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler, jf. dog punktet om ansvarsbegrænsning.

Lovvalg og værneting 
Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen af Aftalen og/eller disse forretningsbetingelser afgøres under anvendelse af dansk ret ved de danske domstole og med JURITAS hjemsted som værneting.

Andre bestemmelser
Der henvises til:

Den til enhver til gældende ”Bekendtgørelse om god skik for juridisk rådgivning”

Spørgsmål til forretningsbetingelserne kan rettes til

JURITAS ApS 
Råhovedvej 24
4672 Klippinge
Telefon 53812323
E-mail: mail@juritas.dk

Retfærdighed


Råhovedvej 24 | 4672 Klippinge CVR-nr. 39 95 21 22

Telefon: 53 81 23 23

© 2018 – 2022 Juritas ApS