Særligt for deleboliger  

Vælger du at dele en lejebolig med andre, skal du være opmærksom på, at det ikke er helt ligegyldigt, hvem af jer der står på lejekontrakten. Det har stor betydning for, hvem der hæfter for lejemålet, og hvordan I hver især er stillet.

Skal du dele en bolig med andre, kan I organisere lejeforholdet på én af følgende måder:

 1. Én af jer står på lejekontrakten og er således lejemålets officielle lejer. Den officielle lejer fremlejer værelser til de øvrige beboere.
 2. Alle lejere står på lejekontrakten og er alle lejemålets officielle lejere.

Hvis en person står på lejekontrakten 

Hvis I vælger modellen, hvor kun én af jer står på lejekontrakten og fremlejer værelser til de øvrige beboere, skal I være opmærksomme på følgende:

 • Kun den officielle lejer har rettigheder og forpligtelser, og hæfter dermed alene for lejemålet. Den officielle lejer står altså alene til ansvar over for udlejeren. Det er således kun den officielle lejer, der stilles til ansvar, hvis en af de andre beboere ikke betaler sin del af huslejen, beskadiger noget eller ikke overholder husordenen.
 • Ved fremlejning af værelser gælder det, at både fremlejegiver og fremlejetager ubegrundet kan opsige lejemålet med kun 1 måneds varsel – medmindre der er aftalt en tidsbegrænset lejeperiode. I sådan et tilfælde skal du nemlig bo der under hele perioden. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan vælge at tidsbegrænse lejen, uden at have en saglig grund. I kan heldigvis vælge at aftale en længere opsigelsesvarsel i den fremlejekontrakt, som skal udformes mellem jer. 
 • Hvis der kun er én person, der står på lejekontrakten, kan udskiftningen af lejemålets resterende beboere foregå relativt nemt. Hvis en beboer ønsker at fraflytte lejemålet og en ny kommer til, kan det eksempelvis ske uden udlejers indblanding, da der ikke er nogen navne, der skal ændres på den almindelige lejekontrakt.
 • Ønsker den person, der står på lejekontrakten at fraflytte lejemålet, mens andre af beboerne gerne vil blive, kan situationen derimod blive problematisk. Fremlejetagerne har nemlig ingen rettigheder i forhold til lejemålet og har dermed ikke krav på at blive i lejemålet. Det er op til udlejer at vurdere, om vedkommende vil lade de andre beboere overtage lejemålet. I så fald skal den officielle lejer opsige lejemålet og lejemålet istandsættes, før overtagelsen kan finde sted.

Hvis to eller flere personer står på lejekontrakten 

Hvis I vælger modellen, hvor alle lejere står på lejekontrakten, skal I være opmærksom på følgende:

 • Hvis alle beboerne af lejemålet står på lejekontrakten, hæfter I solidarisk for lejekontraktens bestemmelser og har lige rettigheder.
 • I undgår at skulle opfylde betingelserne om retten til at må fremleje.
 • Ønsker en af lejerne at flytte, har de andre som udgangspunkt ret til at blive boende. I skal dog være opmærksom på, at udlejer kan have frataget jer denne ret:

  Et af de særlige vilkår, som kan være aftalt i Lejekontraktens § 11 kan være, at lejemålet ikke kan opsiges delvist af en enkelt lejer, og at såfremt en af lejerne opsiger sin del, betragtes det som en opsigelse af det samlede lejemål. Udlejer kan kun gøre dette gældende, hvis det er skrevet ind i lejekontrakten. For at undgå det, handler det selvfølgelig om at læse lejekontrakten grundigt igennem og ikke at skrive under på en sådan aftale.

 • Lejere, der ønsker at fraflytte boligen, mens andre bliver boende, har ikke krav på at få sin andel af depositum og forudbetalt husleje tilbage fra udlejeren. Det skyldes, at udlejer kan tilbageholde depositummet, hvis lejeren/lejerne har misligholdt lejemålet. Dette opgøres først, når hele lejemålet opsiges. Forudbetalt husleje benyttes oftest til at dække huslejen ved opsigelse af lejemålet. Hvis lejerne har betalt 3 måneders forudbetalt husleje, skal de således ikke betale de sidste 3 måneder af lejeperioden. Lejerne har derfor ikke krav på, at få udbetalt dette før.

  Man kan dog komme problemet til livs ved allerede ved indflytning at lave en særskilt fælles underskrevet aftale lejerne imellem, med retningslinjer for hvordan en enkelt lejers fraflytning afvikles. Det kan aftales, at enten de tilbageværende lejere “køber” fraflytteren ud, eller at en ny beboer betaler depositum til den, der fraflytter boligen. Man bør også skrive ind i aftalen, hvor meget der skal tilbagebetales. Var hele lejemålet blevet opsagt ville dele af depositummet gå til istandsættelse af lejemålet. Den fraflyttende skal derfor ikke have hele sit depositum tilbage. Undersøg, hvad en istandsættelse vil koste. En andel af dette beløb, skal fratrækkes det beløb, som indflytter skal betale i depositum til den, der fraflytter lejemålet. Angiv regnestykket i de fælles retningslinjer.

 • Ønsker lejerne ikke længere at bo sammen, men er uenige om, hvem der skal flytte og hvem der skal have ret til at blive boende, kan en sådan situation løses gennem Boligretten.
 • Hvis du eller en af de andre lejere forlader lejemålet, skal der underskrives en ny kontrakt. Her har udlejer mulighed for at ændre i lejekontrakten. Du kan derfor ikke være sikker på, at forholdene i lejekontrakten vil være fuldkommen identisk med de tidligere.