Almindelige forretningsbetingelser.

Opgaven

Aftaler om juridisk rådgivning udarbejdes skriftligt på enten papir eller et andet varigt medium, før rådgivningen ydes. Kunden skal i forbindelse med aftalens indgåelse have overgivet en genpart af rådgivningsaftalen. Aftalen vil beskrive rådgiverens uddannelsesmæssige baggrund, timepris eller eventuelle samlede pris for den pågældende ydelse. Hvis det ikke er muligt at angive timeprisen eller den samlede pris, skal det oplyses, på hvilket grundlag prisen beregnes.

Af særskilt afsnit (Oplysninger til kunden om forsikringsforhold) vil det fremgå om vedkommende er ansvarsforsikret og hvis ja,  

  • Navn og adresse på det pågældende forsikringsselskab,
  • Størrelsen af den samlede forsikringssum
  • Størrelsen af forsikringssum pr. skade
  • Om der er rejst tidligere krav imod rådgiveren,  der kan få indflydelse på forsikringssummen

 Interessekonflikter

Rådgiver må ikke yde rådgivning i en sag i tilfælde, hvor rådgiveren selv eller dennes nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. Det samme gælder i tilfælde, hvor rådgiveren eller dennes nærtstående samtidig rådgiver eller tidligere i samme sag har rådgivet andre, der har en sådan interesse.

Kommer overstående til rådgiverens kundskab efter rådgivningsaftalens indgåelse, er rådgiveren forpligtet til snarest muligt at gøre kunden bekendt med forholdet og opsige rådgivningsaftalen.

Opsigelse af rådgivningsaftale.

Rådgiveren må ikke opsige en rådgivningsaftale på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at kunden hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

Endvidere må rådgiveren ikke indgå en rådgivningsaftale, der er uopsigelig fra kundens side.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betroende midler

Rådgiveren må ikke modtage betroende midler fra kunden eller på kundens vegne.

Rådgiverens forhold til modparten

Rådgiveren må ikke i en konkret sag henvende sig direkte til nogen, som er repræsenteret ved en anden juridisk rådgiver, herunder en advokat, uden samtykke fra denne rådgiver, medmindre henvendelsen sker til berettiget varetagelse af kundens eller egne interesser, og den anden juridiske rådgiver trods skriftlige påmindelser ikke har besvaret rådgiverens henvendelse.

Tavshedspligt

Rådgiveren må ikke videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som rådgiveren måtte blive bekendt med som led i den ydede rådgivning.

Betaling

Ved større eller længerevarende opgaver faktureres salæret bagud hver måned eller kvartal, medmindre andet er aftalt.

Ved mindre eller kortvarende opgaver faktureres salæret ved opgavens afslutning.

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto. Der tillægges vores salær moms efter de herfor gældende regler. Ved forsinket betaling beregnes der morarenter i overensstemmelse med renteloven.

Vi forbeholder vi os at afkræve klienten en forudbetaling, såfremt sagens karakter eller klientens opholdssted efter vort skøn nødvendiggør dette.

Andre bestemmelser

Der henvises til:

Den til enhver til gældende ”Bekendtgørelse om god skik for juridisk rådgivning”

 

 

 

 

Almindelige forretningsbetingelser.

Opgaven

Aftaler om juridisk rådgivning udarbejdes skriftligt på enten papir eller et andet varigt medium, før rådgivningen ydes. Kunden skal i forbindelse med aftalens indgåelse have overgivet en genpart af rådgivningsaftalen. Aftalen vil beskrive rådgiverens uddannelsesmæssige baggrund, timepris eller eventuelle samlede pris for den pågældende ydelse. Hvis det ikke er muligt at angive timeprisen eller den samlede pris, skal det oplyses, på hvilket grundlag prisen beregnes.

Af særskilt afsnit (Oplysninger til kunden om forsikringsforhold) vi det fremgå om vedkommende er ansvarsforsikret og hvis ja,  

  • Navn og adresse på det pågældende forsikringsselskab,
  • Størrelsen af den samlede forsikringssum
  • Størrelsen af forsikringssum pr. skade
  • Om der er rejst tidligere krav imod rådgiveren,  der kan få indflydelse på forsikringssummen

Interessekonflikter

Rådgiver må ikke yde rådgivning i en sag i tilfælde, hvor rådgiveren selv eller dennes nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. Det samme gælder i tilfælde, hvor rådgiveren eller dennes nærtstående samtidig rådgiver eller tidligere i samme sag har rådgivet andre, der har en sådan interesse.

Kommer overstående til rådgiverens kundskab efter rådgivningsaftalens indgåelse, er rådgiveren forpligtet til snarest muligt at gøre kunden bekendt med forholdet og opsige rådgivningsaftalen.

Opsigelse af rådgivningsaftale

Rådgiveren må ikke opsige en rådgivningsaftale på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at kunden hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

Endvidere må rådgiveren ikke indgå en rådgivningsaftale, der er uopsigelig fra kundens side.

Betroende midler

Rådgiveren må ikke modtage betroende midler fra kunden eller på kundens vegne.

Rådgiverens forhold til modparten

Rådgiveren må ikke i en konkret sag henvende sig direkte til nogen, som er repræsenteret ved en anden juridisk rådgiver, herunder en advokat, uden samtykke fra denne rådgiver, medmindre henvendelsen sker til berettiget varetagelse af kundens eller egne interesser, og den anden juridiske rådgiver trods skriftlige påmindelser ikke har besvaret rådgiverens henvendelse.

Tavshedspligt

Rådgiveren må ikke videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som rådgiveren måtte blive bekendt med som led i den ydede rådgivning.

Betaling

Ved større eller længerevarende opgaver faktureres salæret bagud hver måned eller kvartal, medmindre andet er aftalt.

Ved mindre eller kortvarende opgaver faktureres salæret ved opgavens afslutning.

Betalingsbetingelserne er 14 dage netto. Der tillægges vores salær moms efter de herfor gældende regler. Ved forsinket betaling beregnes der morarenter i overensstemmelse med renteloven.

Vi forbeholder vi os at afkræve klienten en forudbetaling, såfremt sagens karakter eller klientens opholdssted efter vort skøn nødvendiggør dette.

Andre bestemmelser.

Der henvises til:

Den til enhver til gældende ”Bekendtgørelse om god skik for juridisk rådgivning”

 

 

 

 

Vil du ringes op ?

Giv os besked om hvornår du har til til at tale. Så ringer vi op til dig.

 

Udfyld nedenstående formular, så kontakter vi dig – ganske gratis og uforpligtende.

Telefon:
Mail:
Adresse:
JURITAS 
Råhovedvej 24
4672 Klippinge
cvr: 39952122
Telefon:
Mail:
Adresse:
JURITAS 
Råhovedvej 24
4672 Klippinge
cvr: 39952122